7 mars 2023

FOI testar framtida cyber­soldater

Cybersoldater förväntas få en växande roll i framtidens försvar. Forskare på FOI bidrar till att rätt personer antas till den verksamheten.

Kvinna framför datorskärmar.

Försvarsmakten startade år 2020 en elva månader lång utbildning av värnpliktiga cybersoldater – en militär grundutbildning med bland annat akademiska kurser. Foto: Joel Thungren/Försvarsmakten.

Försvarsmakten startade år 2020 en elva månader lång utbildning av värnpliktiga cybersoldater – en militär grundutbildning med bland annat akademiska kurser. De värnpliktiga cybersoldaterna tas ut i samband med mönstring, där Plikt- och Prövningsverket utser ett hundratal personer som anses ha rätt egenskaper för utbildning. Dessa får sedan genomgå en utökad mönstring, där de genomför ett test som FOI utvecklat (cybertester framtida soldater - CTFS). FOI:s testning leder till att ett 30-tal mönstrande i varje årskull tas ut till den värnpliktiga cybersoldatsutbildningen.

Testerna av de värnpliktiga mäter främst två områden:

  • Kognitiv förmåga; en komplettering av Plikt- och prövningsverkets tester inom områden som matematik och logik.
  • Kunskap inom cyberområdet; generell datorkunskap likväl som kunskap om säkerhet och nätverk.

Passar FOI:s kompetens

Det här är en testning som passar perfekt in i FOI:s kompetensområden.

– Vi har en hög kompetens inom cyberområdet på vår arbetsplats och dessutom goda kunskaper inom kognitiv beteendekunskap och psykologi, säger Christian Valassi, biträdande projektledare för FOI:s testning av värnpliktiga cybersoldater.

Tur det, eftersom det har varit svårt att hitta internationella förebilder i utformning av testerna.

– Vi har bara hittat ett fåtal nationer som har liknande tester, men ingen av dem har publicerat tester och resultat lika väl som vi. Det har skapat en utmaning vid val av inriktning, vi har fått hitta vår egen väg, säger Christian Valassi.

Testerna har pågått under tre år och med de justeringar som gjorts under tid, är FOI:s ”testare” nöjda. De utvärderingar av testerna som gjorts av FOI:s på uppdrag av Försvarsmakten pekar i samma riktning.

Mäter tillförlitlighet

Reliabilitet är ett värde som mäter tillförlighet, alltså om proven ger samma resultat gång på gång. När FOI-forskarna analyserade sina tester mättes reliabiliteten med ett korrelationsvärde på 0-1.

– Analysen visade att våra tester har värde på 0,85 för kunskapsdelen och 0,82 för förmågedelen. Alla värden över 0,7 klassas som ”bra”, säger Christian Valassi.

För validitet, där utvärderarna ställer sig frågan om det finns vetenskapliga belägg för att testningen ger korrekta resultat, så säger forskarnas utvärdering att testerna fungerar som förväntat inom de tre aspekter som mätts: Innehåll, struktur och prediktion (förutsägbarhet).

– Det goda resultatet inom prediktion visar att resultatet på testerna väl kan förutsäga prestationen under de värnpliktiga cybersoldaternas utbildning. Resultatet pekar också på att kombinationen av Plikt- och Prövningsverkets tester och våra tester fungerar bra, säger Christian Valassi.

Även uppdragsgivaren Försvarsmakten, där cybersoldaterna ska verka, är nöjd.

– Försvarsmakten är väldigt positiv, och visar det genom stöd och engagemang, säger Christian Valassi.

Testar även cyberofficerare

FOI:s forskare bidrar även med tester av ett 20-tal aspiranter per år till specialistofficersutbildning för cyberofficerare. Utbildningen startades 2022 och söks av utbildade cybersoldater som vill bli officerare och utbildade officerare som vill jobba inom cyberområdet.

Genom att utveckla uttagning av cybersoldater och cyberofficerare bidrar FOI till att stärka den svenska försvarsförmågan, enligt Christian Valassi.

– Vi ser hur cyber blir allt viktigare och att allt mer inom försvarsområdet är uppkopplat, det vi exempelvis sett i samband med kriget i Ukraina. Kan Sverige hantera de allt allvarligare cyberangreppen som vi kan räkna med, då skapar cybersoldaterna resiliens för både försvaret och det civila samhället, säger han.

Validitet

Validitet handlar om ifall vetenskapliga belägg och teorier stödjer tolkningarna och användningen av testresultaten. I arbetet med cybertesterna används tre aspekter av validitet:

  • Innehåll: Är alla frågor relevanta? Har frågorna bra spridning avseende svårighetsgrad?
  • Struktur: Hur relaterar frågor inom en komponent (del av deltest) till andra frågor inom komponenten? Hur relaterar frågor till resultatet på hela deltestet?
  • Prediktion: Hur relaterar testresultaten med andra relevanta test, såsom I-provet? Hur väl predikterar testet framtida prestationer inom relevanta områden?

Resultaten avseende validitet visar att cybertestet med deltest och komponenter fungerar som förväntat. Dessutom visar den prediktiva validiteten att cybertestet kan predicera prestation under cybersoldaternas utbildning.

Reliabilitet

Reliabilitet handlar om testets tillförlitlighet när det gäller att ge samma resultat vid upprepad användning. Reliabilitet mäts genom korrelationer där värden under 0,5 indikerar låg reliabilitet medan värden över 0,7 bedöms som bra. För kunskapsdelen var reliabiliteten 0,85 och för förmågedelen var reliabiliteten 0,81, vilket alltså båda är bra värden.

Kriget mot Ukraina har visat att nya teknologier är avgörande i dagens stridsmiljö. För att bibehålla en relevant förmåga på tio års sikt behöver det ske en satsning på nydanande forskning bortom redan kända förmågebehov.

Läs mer om FOI:s budgetunderlag

FOI forskar inom många områden inom totalförsvaret. Vi behöver fler ingenjörer och forskarutbildade — se våra lediga jobb på foi.se