14 mars 2023

Det som krävs för egen förmåga att mäta in satelliter

I rapporten Inmätning av rymdobjekt – Rymdlägesbild med egen rådighet svarar forskningsledaren Matti Nylund och hans forskarkolleger på vad som krävs för att bygga upp en operativ militär rymdlägesbild med hjälp av en egen inmätningsförmåga.

En animation med ett förstorningsglas, en radaranläggning, ett dokument och en tunna.

När det gäller det militära intresset av att göra egna inmätningar av satelliter pekar FOI-forskarna bland annat på kvalitetssäkring och ökad militär underrättelseförmåga. Bild: Ramin Farid/FOI.

– Den forskning och kunskapsuppbyggnad vi gör nu är väldigt efterfrågad. Försvarsmaktens intresse för rymden ökar hela tiden, säger Matti Nylund.

Försvarsmakten har pekat ut rymddomänen som en domän för militära operationer.

– Det första man behöver för att agera i rymden är en förmåga att förstå den, en lägesbild, säger Matti Nylund.

Den militära rymdlägesbilden består framför allt av två delar – information om rymdvädret (alltså solens aktivitet) och information om satelliter. I den aktuella rapporten fokuserar forskarna på den del som består av kunskap om satelliter och vilka funktioner som krävs för inmätning av dessa, alltså att lokalisera och bestämma satelliternas banor.

Inmätning delat intresse

Idag saknar Sverige förmåga att göra egna inmätningar av satelliter. Även om det går att få och köpa viss information, pekar forskarna i rapporten på att det finns ett behov för Sverige att skaffa sig egen inmätningsförmåga. De går igenom vilka funktioner som krävs rent tekniskt för inmätning via olika typer av radar och teleskop, och ger exempel på mindre kostsamma lösningar som ändå kan vara mycket värdefulla.

– Väldigt många satelliter går i polära banor eftersom de då kan ge en global övervakning av Jorden. Med en sensor i norra Sverige skulle vi se alla polära satelliter på ett dygn, förklarar Matti Nylund.

Han påpekar att det är möjligt för Försvarsmakten att göra detta tillsammans med andra myndigheter och aktörer, som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Rymdstyrelsen och Swedish Space Corporation (SSC). De har också intresse av en rymdlägesbild eftersom Sverige planerar att sända upp satelliter från rymdbasen Esrange.

– Med egen inmätningsförmåga kan vi också bidra med kunskap till det globala systemet, säger Matti Nylund.

Särskilda militära intressen

När det gäller det militära intresset av att göra egna inmätningar av satelliter pekar forskarna bland annat på kvalitetssäkring, ökad generell förmåga, ökad militär underrättelseförmåga, ökad handlingsfrihet och möjligheten att kunna utveckla fler skarpa militära tjänster.

Det kan till exempel handla om att ha kännedom om andra länders möjligheter att nyttja rymdsystem för att spana mot svenska förband och installationer eller att bedöma hot mot satelliter som förser Försvarsmakten med viktig information.

Rapporten ska ses som en sammanfattning och uppdatering av tidigare arbeten inom forsknings- och teknikutvecklingsprojekt i ämnet.

– Nu går vi vidare i vår forskning med att undersöka vilka militära tjänster som kan vara relevanta för Försvarsmakten om vi har tillgång till en oberoende rymdlägesbild.

Kriget mot Ukraina har visat att nya teknologier är avgörande i dagens stridsmiljö. För att bibehålla en relevant förmåga på tio års sikt behöver det ske en satsning på nydanande forskning bortom redan kända förmågebehov.

Läs mer om FOI:s budgetunderlag

FOI forskar inom många områden inom totalförsvaret. Vi behöver fler ingenjörer och forskarutbildade — titta våra lediga jobb på foi.se