Utvärdering av svenska bataljonens humanitära insatser i Kosovo

Författare:

  • Broberg Wulff Maria
  • Ströberg Karin

Publiceringsdatum: 2001-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0171--SE

Sidor: 26

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • CIMIC
  • utvärdering
  • humanitära insatser
  • Kosovo
  • CMO
  • PSO
  • evaluation
  • humanitarian aid

Sammanfattning

Den första svenska bataljonen kom till Kosovo i oktober 1999. Inom dess uppgifter har ingått att garantera säkerheten för de boende, men även att genomföra humanitära insatser som stöd till civilbefolkningen. Ett ramavtal på 1.5 miljoner kronor undertecknades mellan Sida och SWEDINT i februari 2000 som gav den svenska bataljonen bidrag för att genomföra småskaliga humanitära insatser. Det är dessa insatser som utvärderas här. De intervjuade företrädama från mattagarlandet (byrådsföreträdare, etc) säger sig vara mycket nöjda med bataljonens humanitära insatser. Samverkansorganen (UNMIK, Medicos del Mundo och Scandinavian House) är också nöjda med bataljonens insatser. Bataljonens kompetens och resurser bör således kunna utnyttjas för den här typen av insatser. Rapporten innehåller rekommendationer på hur en förlängning av ramavtalet mellan Sida och Försvarsmakten kan utformas för att klargöra deras roller samt för att underlätta den administrativa hanteringen av bidraget. Vidare väcker denna utvärdering frågor rörande utvecklingen av fortsatt civil-militär samverkan. Det är viktigt att Sida och FM skapar former för en kontinuerlig dialog. Ett viktigt steg i denna riktning vore utarbetande av ett gemensamt policydokument om hur de skall agera tillsammans vid utlandsinsatser. utarbetande av ett gemensamt policydokument om hur de skall agera tillsammans vid udands insatser.