Civil ledning ur ett historiskt perspektiv - principer för organisering

Författare:

 • Kaiser Magnus

Publiceringsdatum: 2001-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0175--SE

Sidor: 117

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Försvarsanalys
 • principer för organisering
 • styrning
 • ledning och samverkan
 • civilförsvar
 • civilt försvar
 • organizing principles
 • steering
 • management and co-operation
 • civil defence
 • civilian defence

Sammanfattning

Denna rapport har två metodmässiga utgångspunkter. För det första en tradition som betonar instituionella design och därmed organiseringens interna utveckling med avseende på styrprinciper. För det andra har rapporten utgått Från att den historiska grund som det civila försvaret baserar sig på står att finna i civilförsvarets utveckling. Mellan 1930- och 1950-talen försökte man finna verksamhetsmässiga och organisatoriska former. Styrprinciper utkristalliserades och kom att bli vägledande för en stor del av den studerade perioden. Under 1950-talet ifrågasätts civifförsvaret. En åtskillnad görs mellan skadeavhjälpande och förebyggande åtgärder. Synsättet var formellt organisatoriskt. Under 1960-talet utvecklas och mognar grundlagda principer. Konflikter kring dessa kan dock identifieras Behov av förändring uppkommer under 1970-talet, och resulterar i en rry ledningsstruktur 1986. En uppdelning mellan civilförsvar och civilt försvar börjar göras under 1980-talet. Begreppet civilt försvar införs formellt 1994 och innebär att verksamheten i hög grad kommer att sammanhållas av lagstiftning och mindre av organisation. Under l99O-talet uppmärksammas en organisatorisk obalans mellan "räddningstjänst och "allvarliga störningar i viktiga samhällsfunktioner". Rapportens slutsatser kretsar kring styrprinciper, organisering och verksamhet, historisk periodisering samt styrning, ledning och samverkan.