RAMCAR-98. CARABAS VHF-band SAR. Final report

Författare:

 • Ulander Lars M.H.
 • Larsson Björn
 • Gustavsson Anders
 • Frölind Per-Olof
 • Jonsson Tommy
 • Stenström Gunnar

Publiceringsdatum: 2001-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0177--SE

Sidor: 67

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • 35
 • CARABAS
 • SAR
 • VHF
 • vegetationsgenomlysning
 • markmålsspaning
 • radarmålarea
 • förändringsanalys
 • foliage penetration
 • ground surveillance
 • radar cross section
 • change detection
 • E3029

Sammanfattning

En fransk-svensk mätkampanj, RAMCAR-98, genomfördes vid två olika testområden i södra Frankrike under maj månad 1998. Den svenska flygburna SAR sensorn CARABAS-II, opererande på VHF-bandet, deltog tillsammans med det franska flerfrekvenssystemet RAMSES. Föreliggande rapport sammanfattar insamlingen och analysen av radardata registrerade med CARABAS-II. SAR-bilder från CARABAS-II har kunnat genereras från samtliga mätlöpor och vid den radiometriska kalibreringen utnyttjas utplacerade hörnreflektorer inom det avbildade området. Bildkvalitén varierar något från bild till bild. Den främsta orsaken är otillräcklig undertryckning av radarsignaler från antennens backlob men även förmågan att identifiera och eliminera externa radiosignaler påverkar kvalitén. Radarmålarean för utplacerade fordon i såväl öppen terräng som dolda under en vegetationsmask har räknats fram ur SAR-bilderna för olika aspekt- och infallsvinklar. Mätvärdena varierar mellan 1-20 ffirn2~ med de lägsta målareorna uppmätta för fordon i skog på störst infallsvinkel. Från trihedraler utplacerade i olika skogsbestånd har tvåvägsdämpningen genom vegetationen kunnat uppskattas och den högsta siffran som erhållits är 2.9 dB. Förändringsdetektion har visat sig vara en robust metod att med CARABAS-sensorn upptäcka mål som gömts undan i skydd av vegetation. Det huvudsakliga skälet till detta är att returspridningen från träd och andra naturliga objekt är relativt låg och uppvisar en hög rumslig och temporal korrelation.