Implementation of target trackability metric based on gray-level co-occurrence matrix (GLCM)

Författare:

 • Wigren Christer

Publiceringsdatum: 2001-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0251--SE

Sidor: 25

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • 740
 • OTPSIM
 • laser
 • laser jammer
 • model
 • electro-optics
 • målföljbarhet
 • IR
 • motmedel
 • målsignatur

Sammanfattning

En värderingsalgoritm -baserad på grånivåstrukturmatriser som beskriver möjligheten att följa ett mål har implementerats som ett Windows program. Modellen kan användas för att beräkna möjligheten att följa ett mål i en bildsekvens som funktion av bildindex. Ett alternativt sätt att använda modellen är att- beräkna möjligheten att följa målet beroende på dess position i bilden. När modellen används med eftertanke är den ett effektivt verktyg för att utvärdera ett måls följbarhet. Följbarheten kan användas som ett mått på hur väl signaturanpassningsåtgärder har lyckats. Det är också möjligt att använda modellen för att utvärdera effekten av motmedel med döljande karaktär. Ett exempel på hur modellen kan användas har presenterats. I detta exempel har multispektral vattendimma använts för att skyla ett stridsfordon och dess effekt har utvärderats med hjälp av modellen. Resultaten har jämförts med resultat från en korrelationsmålföljare. Modellen visar att den multispektrala vattendimma har god effekt mot en IR-målföljare. Dock fick beräkningen kompletteras med andra typer av beräkningar för att kunna tolka resultaten å ett riktigt sätt.