Structural protection for stationary/mobile tactical behaviour 2001

Författare:

 • Hansson Håkan
 • Skoglund Peter
 • Unosson Mattias

Publiceringsdatum: 2002-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0281--SE

Sidor: 71

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • Numerisk simulering
 • Euler
 • Lagrange
 • SPH
 • materialbeteende
 • materialegenskaper
 • penetration
 • betong
 • stål
 • numerical simulation
 • Euler
 • Lagrange
 • SPH
 • material behaviour
 • material properties
 • penetration
 • concrete
 • steel

Sammanfattning

Denna rapport beskriver verksamheten inom projektet "Anläggningsskydd för fast-rörligt uppträdande" under 2001. Projektet har under detta år inriktats mot utvärdering av materialmodeller och numeriska verktyg för simulering av penetration i stål och betong, samt för strukturrespons hos betongkonstruktioner. Arbetet har även omfattat provning av material och beskrivning av materialens beteende. Simuleringar av betongperforation baserade på tidigare genomförda "benchmark"-försök med 152 mm projektiler har genomförts med en avancerad betongmodell utvecklad vid EMI. Vid dessa simuleringar har Lagrange-, Euler- och SPH-formulering använts och deras möjligheter, samt svagheter bedömts. Betongmodellen utvecklad av "Karagozian and Case" (K&C) har använts för studie av stötbelastade strukturer. Simuleringar har jämförts med tidigare utförda stötbelastningar på armerade betongbalkar. Materialprovning av högpresterande betong (HPC) har genomförts vid EMI för att bestämma dynamiska egenskaper vid höga tryck. Detta för att erhålla underlag till framtida numerisk simulering av penetration i betong. En studie av möjligheterna att bedöma penetrationsdjup och ballistisk gränshastighet för stål med hjälp av numeriska modeller och framtagna materialdata har genomförts. Resultaten från simuleringarna stämmer bra överens med den experimentellt bestämda ballistiska gränshastigheten.