Värdering av nätverksorienterad krigföring - Förstudie. Underlagsrapport i FoRMA

Författare:

  • Alsér Lisa
  • Aksberg Jan
  • Höstbeck Lars
  • Lundgren Leif
  • Nilsson Sten Åke
  • Pelo Johan
  • Waldemark Karina

Publiceringsdatum: 2002-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0338--SE

Sidor: 64

Skriven på: Svenska

Sammanfattning

Vid FOI pågår studier kring nätverksbaserad krigföring i projektet FoRMA. Nätverksbaserad krigföring (Network Centric Warfare, NCW) betecknar ett system för krigföring där funktionerna kan vara uppdelade på olika plattformar och samtidigt arbeta tillsammans genom ett nätverk vilket är realiserat av informationsteknologi. Arbetsgruppen Nätverksstrid bildades i maj 2001 och gruppens uppgift är att ta fram metoder och tillämpa dessa för att bedöma och värdera väpnad strid i nätverk. Frågeställningar vid analys av nätverksbaserad strid bör vara huruvida den är möjlig, vad som är gränssättande samt vilka mervärden nätverksbaserad krigföring tillför jämfört med plattformsbaserad. Syftet med denna förstudierapport är att beskriva arbetssättet och redovisa resultatet av förstudien samtidigt som den ska fungera som en gemensam grund för det fortsatta arbetet i gruppen. Intressanta scenarier studeras för vilka man senare vill undersöka möjligheterna att utnyttja nätverksbaserad krigföring. Scenarier beskrivs för typfallen fast mål, stridsvagn, stridsflyg, ytstridsfartyg samt för ett undervattensfall. Även triviala nätverk mellan ledning, sensorer och vapen för de olika scenarierna presenteras. För att studera egenskaper och effekter av ett samlat nätverk bestående av en mängd olika komponenter beskrivs också en tänkbar struktur för ett generellt nätverk. I rapporten lyfts några kända modelleringsmetoder fram som kan få betydelse när man ska finna en metodik och systematik vid modellering av de scenarier som beskriver NCW.