Visit to the Center for Military-Strategic Studies at the Russian General Staff

Författare:

 • Andersson Bengt
 • André Turlind Elisabeth
 • Eriksson Pär
 • Foghelin Jan
 • Granholm Niklas
 • Unge Wilhelm

Publiceringsdatum: 2002-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0438--SE

Sidor: 63

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • europeisk säkerhet
 • krishantering
 • Natoutvidgning
 • internationella operationer
 • framtida konflikters karaktär
 • Försvarsanalys
 • informationsoperatörer
 • European security
 • crisis management
 • Nato expansion
 • peace support operations
 • character of future conflicts
 • information operations
 • Försvarsanalys

Sammanfattning

En delegation från avdelningen för försvarsanalys besökte den 3-6 september 2001 Centret för militärstrategiska studier vid de ryska väpnade styrkornas generalstab. Detta var det första mötet mellan representanter för respektive organisation varför ett första syfte var att lära känna varandras organisationer och forskning i stort. Ett andra syfte var att i seminarieform diskutera fem i förväg gemensamt överenskomna teman: europeisk säkerhet och krishantering. Natoutvidgning, internationella operationer, framtida konflikters karaktär och informationsoperationer. Besöket gav vid hand att förutsättningar för fortsatt dialog föreligger avseende några av de frågor som berördes under seminariet. Under meningsutbytet kunde konstateras att de ryska och svenska delegationerna inte i någon väsentlig omfattning hade diametralt motsatta uppfattningar och att gemensamma grundidéer finns. Av naturliga skäl var meningskiljaktigheterna störst i synen på Natoutvidgningen, medan t.ex. mindre skiljaktigheter karaktäriserade synen på framtida konflikters karaktär. Av de fem diskuterade områden framstår framtida konflikters karaktär och internationella operationer som de mest utvecklingsbara. Eftersom parterna lade emfas vid olika aspekter även inom dessa områden bör fortsatta diskussioner kring definitioner och gemensamt synsätt bli utgångspunkten för en eventuell framtida dialog.