Sedimentundersökning i förtunnlarna vid Musköbasen

Författare:

  • Qvarfort Ulf
  • Waleij Annica
  • Mikko Henrik

Publiceringsdatum: 2002-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0497--SE

Sidor: 43

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • MIFO-modellen
  • PCB
  • organiska tennföreningar
  • tungmetaller

Sammanfattning

Inom ramen för ett större miljöprojekt har FOI och SGU genomfört en miljöutredning vid Musköbasen avseende förorenade områden, efterbehandling och därmed sammanlänkade kostnader. Syftet med miljöutredningen var att ta fram ett preliminärt underlag avseende efterbehandlingsbehov av förorenade områden (mark, grundvatten, ytvatten och sediment) vid en eventuell del- respektive totalavveckling av verksamheten. I en översiktlig sedimentundersökning som genomfördes under maj 2000, konstaterades det att det vitvis förekom höga PCB- och metallhalter i samtliga förtunnlar. Med anledning av detta genomfördes en kompletterande sedimentundersökning under september 2001 i förtunnlarna till samtliga dockor. Resultaten av undersökningen visar att sedimenten i dockorna punktvis kan innehålla höga till mycket höga halter av tungmetaller, främst koppar och kvicksilver, PCB och organiska tennföreningar (TBT, MBT, DBT). En riskbedömning har därpå gjorts enligt den s k MIFO-modellen. Med ledfning av funna resultat, främst de höga halterna av organiska tennföreningar, placeras de undersökta objekten (förtunnlarna till dockorna 1-3 samt Risdal( i riskklass 1, vilket innebär att sedimentetn i förtunnlarna bör saneras och tas om hand. Då även höga halter av ovanstående föreningar uppmätts i golv- och väggdamm i dockorna bör en sanering av golv och väggar i de olika dockorna föregå en sanering av sedimentetn i förtunnlarna. Hur detta praktiskt kan genomföras, samt ungefärliga kostnader förknippade med detta redovisas i rapporten.