Metodikutveckling GIS-databas

Författare:

 • Elfving Carl

Publiceringsdatum: 2002-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0502--SE

Sidor: 13

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • GIS
 • databas
 • skydd
 • objekt
 • fast/rörligt
 • vapenverkan
 • upptäckt
 • GIS
 • database
 • protection
 • object
 • stationary/mobile
 • weapon effect
 • detection

Sammanfattning

Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, har på uppdrag av FM genomfört en studie inom delprojektet "Metodikutveckling av GIS-databas" (GIS: geografiskt informationssystem). Delprojektet ingår i projektet "Anläggningsteknik för fast-rörligt uppträdande" som ett av tre delprojekt. I rapporten redovisas ett förslag på uppbyggnad och funktionalitet hos en modell/prototyp för integrering av information om objekt, som kan ge skydd mot vapenverkan och UIL (upptäckt, identifiering, lokalisering) för militära förband, i program/system som kan hantera geografisk information och databaser. Därutöver redovisas en sammanställning av befintliga (ackrediterande) geografiska informationssystem (inom FM) som kan tillämpas i arbetet med att ta fram modellen/prototypen. Avslutningsvis ges förslag på programvaror som kan användas vid framtagning av modell/prototyp för skydd vid fast/rörligt uppträdande.