Felhantring med operatörsanpassat funktionsövervakningssystem

Författare:

  • Castor Martin
  • Magnusson Staffan

Publiceringsdatum: 2002-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0503--SE

Sidor: 28

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • MSI
  • funktionsövervakningssystem
  • adaptivitet
  • automation
  • human factors
  • fault identification
  • adaptive interfaces
  • automation

Sammanfattning

I rapporten beskrivs en experimentell studie av operatörers hantering av felsituationer med stöd av två funktionsövervakningssystem, som genomförts i SAAB Avionics simulator T3Sim. De system som studerats är dagens FÖ-system i flygplan JAS 39 jämfört med ett alternativt förslag, men slutsatserna kring hur ett funktionsövervakningssystem skall förmedla varningar är generella för alla plattformar. Felhanteringen med hjälp av det alternativa funktionsövervakningssystemet var 20-95% snabbare än felhanteringen med dagens system. Detta innebar i medeltal ca 20 sekunders kortare tid för felhantering, med störst effekt vid komplexa felbilder. I rapporten skissas också hur bl.a. funktionsövervakningssystem skulle kunna göras adaptiva gentemot både situationen och operatörers psykofysiologiska status för att ge operatörerna "smarta system" som anpassar sig efter operatörernas behov.