Modellering och visualisering av marina förband

Författare:

 • Thorstensson Mirko
 • Jenvald Johan
 • Morin Magnus

Publiceringsdatum: 2002-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0524--SE

Sidor: 57

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • modellering
 • visualisering
 • fältstudier
 • samverkan
 • uppföljning
 • MIND
 • modelling
 • visualisation
 • field exercises
 • cooperation monitoring

Sammanfattning

Ett ramverk för modellering och visualisering av komplexa distribuerade händelseförlopp, som militära insatser, kan stödja analys och utvärdering av Försvarsmaktens förband och system såväl i utvecklingsprocesser som vid utbildning och träning. Rapporten redovisar tre fallstudier som behandlar olika aspekter av marin verksamhet: sjöstrid, amfibiestrid och civil-militär samverkan. För vart och ett av fallen beskrivs hur modellering och visualisering användes för att återskapa en bild av insatsen i efterhand. Tillsammans visar fallstudierna att ett ramverk av metoder och verktyg kan stödja modellering och visualisering av olika slags förbandsverksamhet på grupp-, fartygs- och insatsstyrkenivå. Ramverket möter generella och återkommande behov, till exempel geografisk presentation med olika referenssystem, samtidigt är det flexibelt nog att hantera skräddarsydda modeller som representerar specifika egenskaper hos enskilda förband. Avslutningsvis diskuterar rapporten hur ramverkets metoder och verktyg kan användas för att stödja internationell verksamhet.