Signal processing methods for active synthetic aperture sonar

Författare:

 • Jönsson Mattias
 • Parastates Elias
 • Shippey Geoffrey
 • Pihl Jörgen
 • Karlsson Peter
 • Dalberg Eva
 • Nilsson Bernt

Publiceringsdatum: 2002-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0528--SE

Sidor: 39

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • SAS
 • sonar
 • UUV
 • autopositionering
 • mindetektion
 • FFBP
 • ROV
 • autofokus
 • SAS
 • sonar
 • autopositioning
 • mindetection
 • FFBP
 • ROV
 • autofocus

Sammanfattning

Hösten 2001 genomförde FOI ett fältförsök vid Älvsnabben i Stockholms södra skärgård. Syftet var att förbättra och testa de algoritmer och datorprogram för syntetiskapertursonar (SAS) som utvecklats vid FOI under de senast två åren. Dessa program har framgångsrikt används för att analysera data från ett tidigare experiment vid teststationen i Djupviken. Samma utrustning har använts vid de båda experimenten, dock med vissa smärre skillnader sändarkonfigurationen. Studier av de inspelade signalerna från Älvsnabbenförsöket visade på ett antal ofullkomligheter i experimentutrustningen och misstag under utförandet som gjorde analysen komplicerad. De flesta problemen uppstod på grund av att vår undervattensplattform saknar ett navigationsinstrument. Dessutom fungerade en del av den inhyrd utrustningen inte bra tillsammans med FOIs. Trots att ingen av körningarna var bra har ändå viss analys kunnat genomföras. Våra algoritmer för autopositionering har förbättrats så att de nu kan använda den snabbare Fast Factored Back Projection (FFBP) metoden för avbildning. FFBP är ursprungligen utvecklad vid FOI för bredbandiga radarsignaler. Vi ger en lägesrapport från vår SAS-forskning, samt en liten introduktion till SAS teori. Våra slutsatser från de båda fältförsöken vid Djupviken och Älvsnabben är att våra metoder fungerar bra, men vi behöver en passande sonar och ett riktigt navigationssystem för att kunna genomföra SAS-mätningar. Rapporten avslutas med en rekommendation till fortsatt arbete syftande till en systemspecifikation på SAS.