Modelleringsmetoder för bistatisk markspridning - Litteraturstudie

Författare:

 • Gustafsson Magnus
 • Nilsson Stefan
 • Rahm Jonas
 • Zdansky Erik

Publiceringsdatum: 2003-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0825--SE

Sidor: 72

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • RCS
 • radarmålarea
 • markmålarea
 • bistatisk spridning
 • markspridning
 • perturbationsmetoder
 • PO-metoden
 • Kirchhoffmetoden
 • two-scale model
 • small-slope approximation
 • integral equation method
 • IEM
 • radar cross section
 • ground reflectivity
 • bistatic scattering coefficients
 • bistatic scattering
 • ground scattering
 • perturbation method
 • physical optics
 • PO
 • Kirchhoff method

Sammanfattning

Föreliggande litteraturstudie är en fortsättning av tidigare genomförd litteratursökning [FOI Memo 02-2332], och är inriktad mot att utreda och sammanställa olika bistatiska markmodelleringsmetoder. Syftet med studien är att redovisa befintliga metoder/modeller för bistatisk markspridning möjliga att implementera i framtida arbeten rörande växelverkan mellan objekt och mark. Studien visar på stora svårigheter att modellera strykande infall. Generella metoder som klarar att modellera alla typer av markojämnheter och infallsvinklar är föremål för forskning. Den idag kanske mest intressanta (approximativa) metoden för att klara ett bredare spektrum av markskrovlighet är IEM - Integral Equation Method. Den samlade litteraturstudien visar på få jämförelser mellan modeller och mätningar. Framförallt är IEM-metoden och SSA-metoden (Small-slope approximation) eftersatta vad det gäller jämförande mätningar och beräkningar. För att mer noggrant kunna utvärdera de metoder som presenterats i denna rapport, bör dessa implementeras och sedan jämföras inbördes. En möjlig väg är att de jämförs mot någon av de exakta numeriska metoderna. För att fä en bättre uppfattning om metodernas giltighet och begränsningar, bör en utvärdering göras mot experimentella bistatiska mätningar.