Comparison of local and global search algorithms for inverse electromagnetic problems

Författare:

  • Karlsson Mattias

Publiceringsdatum: 2003-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0837--SE

Sidor: 25

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • Inversion
  • Levenberg-Marquardt metod
  • genetisk algoritm
  • simulated annealing
  • inversion
  • Levenberg-Marquardt method
  • genetic algorithm
  • simulated annealing

Sammanfattning

Inversa elektromagnetiska problem går ofta ut på att beräkna en endimensionell styckvis konstant konduktivitetsprofil av den omgivande undervattensmiljön från elektromagnetiska fältmätningar. Allmänt när inversa problem liknande detta skall lösas, har lokala Newtonliknande sökmetoder visat sig tillräckliga om bara variationerna i det undersökta parameterrummet inte är alltför stora. I detta arbete görs en jämförelse mellan en lokal algoritm och två globala sökmetoder, en genetisk algoritm och en s.k simulated annealing, för inversa elektromagnetiska problem. Jämförelsen är baserad på både simulerade data och experimentella resultat från fältförsök i Stockholms skärgård. Alla resultat indikerar att de endimensionella inversa problemen är tillräckligt enkla för att lösas med den lokala algoritmen som fungerade bättre än de globala metoderna. För mera komplicerade problem, t ex innehållande flerdimensionella miljömodeller, kommer dock de globala metoderna att vara mera konkurrenskraftiga.