Marschmodell för förband i ramverket FLAMES

Författare:

  • Caidahl Erik
  • Olsson Mats

Publiceringsdatum: 2003-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0846--SE

Sidor: 51

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Simuleringsramverk
  • scenariosimulering
  • terrängmodell
  • doktrin
  • simulation framework
  • scenario simulation
  • terrain model
  • doctrine

Sammanfattning

Rapporten avser ett examensarbete utfört i projektet "Informationsfusion i det nya försvarets ledningssystem" på FOI. Syftet med examensarbetet är att utveckla en modell för hur ett fordonsförband beter sig under marsch. Det har skapats en prototyp för detta anpassad till simuleringsramverket FLAMES. Eftersom det inte fanns något användbart stöd för den nya terrängdatan i FLAMES när arbetet utfördes används bara vägnätet. Det tänkta scenariot innehåller mindre än fordon och prototypen klarar av att simulera förband med upp till ungefär 500 fordon. Dessa fordon kan också sättas ihop i förband med valfri uppbyggnad. Förbanden kan sedan beordras att förflytta hela eller delar av förband till nya positioner och modellen organiserar själv marscherna. Förflyttningar i modellen baseras på doktriner, d.v.s. regelverk för hur ett förband uppträder. Resultatet av examensarbetet är tänkt att användas för att testa de fusionsalgoritmer som utgör huvuddelen av Infofusionsprojektet. Denna rapport beskriver de beteendemönster som modellerats och hur dessa fungerar i ramverket FLAMES.