Swedish EAPC Seminar on non-proliferation of WMD - new approaches needed for protection of forces and civilians

Författare:

  • Roffey Roger
  • Olofsson Marianne

Publiceringsdatum: 2003-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0981--SE

Sidor: 84

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • NBC
  • EAPR
  • NATO
  • massförstörelsevapen
  • exportkontroll
  • keminsatsstyrka
  • informationsövervakningssystem

Sammanfattning

Ett seminarium hölls i Stockholm den 18-19 september 2003 på temat Ickespridning av massförstörelsevapen - nya möjligheter för skydd av trupp och civila. Seminariet organiserades på uppdrag av UD och Fö. Till seminariet hade representanter för NATO och EAPR (Euro Atlantiska Partnerskaps Rådet) inbjudits. En målsättning var att presentera utvecklingen inom NBC-området och undersöka möjligheterna för utökat samarbete mellan NATO och EAPR-stater när det gäller NBC-skydd. Programmet spände över ett brett område från beskrivning av den breddade hotbilden till exportkontrollmetoder, informationssystem för övervakning, utveckling av snabbinsatsstyrkor NBC samt utveckling rörande analysmetoder, medicinskt och fysiskt skydd. Seminariet undersökte ett antal vitala utmaningar inom NBC-området. Därtill diskuterades hot och risker samt praktiska metoder för att förbättra det internationella samarbetet för att bekämpa spridningen av massförstörelsevapen. Idéer för framtiden var; - ökad medverkan från Partners i Alliansens NBC-skyddsinitiativ, - ökat informationsutbyte och ett eventuellt Partner deltagande i CBRN Batallion, - fortsatt samarbete på EAPR expertnivå inom arbetsgrupper, - mer frekventa möten för nedrustningsexperter - förbereda en större biologisk simuleringsövning