Icke akuta effekter - slutrapport från en förstudie

Författare:

  • Leffler Per

Publiceringsdatum: 2005-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1014--SE

Sidor: 40

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • NBC-agens
  • mutation
  • tumör
  • fortplantningsstörning
  • hormonstörning
  • nervstörning
  • immunstörning

Sammanfattning

Svensk personal i Försvarsmakten verkar numera i stuationer som motsvarar ´stridens efterfas´. Detta innebär en förändrad och vidgad hotbild med avseende på möjliga exponeringar. Fokus för skadespektrum förflyttas därför från klassiska akuteffekter (död m.m.) mot icke-akuta effekter. De icke-akuta skadeeffekter som riskeras omfattar mutationer, tumörer, fortplantnings- och hormonstörningar, immunförsvarsstörningar samt funktionsstörningar i nervsystem och utsöndringsystem karakteriserade av latenstider omfattande månader till år före symptomdebut. En rad frågor aktualiseras vars svar måste sökas genom riktad forskning. Dessa frågor är: - Vilka icke-akuta effekter är relevanta för totalförsvaret? - Vilka exponeringskombinationer är av betydelse för icke-akuta effekter? - Vilka mekanismer genererar icke-akuta effekter? - Vilka tolkningstekniker är lämpliga för data om icke-akuta effekter? Företrädesvik söks svaren genom en blandning av interna FOI-projekt och genom forskning i nätverk där kunskaper från den civila sektorns universitet och myndigheter anpassas till totalförsvarets behov. På kort sikt kan projektet dels bidra till ökad förståelse om vilka expoenringsfaktorer (NBC-agens) som är möjliga orsaker till icke-akuta effekter i relevanta exponeringsmiljöer, dels ge ledtrådar till vilka krigs- och katastrofzoner som är särskilt farliga med avseende på sådana exponeringsfaktorer. På lång sikt kan projektet generera forskningsprojekt angående anpassat tekniskt och/eller medicinskt skydd.