FoRMA DS 2003

Författare:

  • Alvå Peter (Ed.)

Publiceringsdatum: 2003-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1028--SE

Sidor: 43

Skriven på: Svenska

Sammanfattning

Denna rapport redovisar det arbete som utförts i ledningsgruppen (DS-gruppen) i projektet FoRMA under 2003. Tyngdpunkten har legat på utvecklingen av nya ledningsstrukturer anpassade till ett framtida NBF-koncept, med fokus på de högre ledningsnivåerna. Ett förslag på ledningsstruktur redovisas och illustreras i ett exempelscenario. Den ledningsstruktur vi redovisar möjliggör både att den operativa ledningens dominerande ställning säkerställs och att en optimerad resurshantering uppnås genom poolning. Strukturen utnyttjar också Nätverkets möjligheter till direktsamverkan, snabb uppdatering av gemensam lägesbild, redundans, flexibilitet, m.m. I en separat bilagerapport presenteras två alternativa ledningsstrukturer, som också är ett resultat av DS-gruppens arbete.