Förstudie - NBC i mark och vatten : transport, exponering, biotillgänglighet

Författare:

 • Berglind Rune
 • Waleij Annica
 • Burman Jan
 • Tjärnhage Åsa
 • Sjöström Jan
 • Forsman Mats

Publiceringsdatum: 2003-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1073--SE

Sidor: 72

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • NBC-stridsmedel
 • miljöeffekter
 • spridning
 • transport
 • exponering
 • biotillgänglighet
 • NBC warfare agents
 • environmental effects
 • dispersion
 • exposure
 • bioavailability

Sammanfattning

Spridning av N-, B- och C-ämnen samt besläktade ämnen och produkter kan utgöra ett akut och/eller långsiktigt hot mot människor och miljön, detta oavsett bakomliggande syfte och mål. I två tidigare genomförda litteraturstudier vid FOI NBC-skydd har miljöeffekter av kemiska och biologiska stridsmedel sammanställts. Syftet med föreliggande förstudie har varit att uppdatera ovan nämnda studier samt komplettera utredningen genom att inkludera nukleära stridsmedel (N). Arbetet har utförts som en litteraturstudie där uppgifterna om de olika ämnenas/mikroorganismernas egenskaper har hämtats från tillgänglig öppen litteratur. Möjligheterna för att genomföra fältförsök och kombinera dessa med matematisk modellering samt laboratorieförsök har också utretts. Målet har varit att ge förslag till forskningsuppgifter inför kommande år inom området.