Automation och larm i marina system

Författare:

  • Norlin Björn
  • Frenzel-Norlin Gunnel

Publiceringsdatum: 2003-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1082--SE

Sidor: 33

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • automatik
  • larm
  • mental arbetsbelastning
  • situationsmedvetenhet
  • automation
  • alarms
  • mental workload
  • situation awareness

Sammanfattning

Hur ett larm ska utformas beror i hög grad på systemets funktion i övrigt och hur man har använt sig av automatik. Denna rapport behandlar hur automatik kan användas för att underlätta operatörens arbete och därmed öka effektiviteten och säkerheten i systemet. Den vetenskapliga bakgrunden till resonemangen redovisas översiktligt. Den snabba tekniska utvecklingen diskuteras liksom olyckor och tillbud beroende på dålig människa-systemanpassning. MANPRINT - en metod för att säkerställa bättre människa-system-integration redan vid projektering och planering beskrivs. Några nyckelbegrepp som tas upp är mental arbetsbelastning, situationsmedvetenhet, systemtilltro samt "human error". För- och nackdelar med automatisering diskuteras. Informationspresentation tas upp som en mycket viktig del av ett automatiserat system. Slutligen diskuteras automatiseringens konsekvenser för personalen. Rekommendationer: Automatisera endast om det leder till dokumenterade systemförbättringar. Skapa genomskinliga system, med tydlig presentation av automatikens åtgärder. Använd adaptiva ("smarta") larmpaneler, där den vid varje tillfälle viktigaste informationen presenteras. Utbilda operatörerna specifikt för arbetet i det automatiserade systemet.