A semi-empirical IR signature model for tilted surfaces

Författare:

  • Hermansson Patrik

Publiceringsdatum: 2003-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1092--SE

Sidor: 39

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • modellering
  • semiempirisk
  • IR
  • signatur
  • atmosfärseffekter
  • modelling
  • semi-empirical
  • signature
  • atmospherical

Sammanfattning

En tidigare presenterad semi-empirisk modell för beräkning av IR-signatur från bakgrundselement har vidareutvecklats för att bättre kunna prediktera radians från ickehorisontella ytor. Modellen har testats genom att kurvanpassa modellen mot uppmätt radians i LWIR från två lutande plana paneler. De två panelerna har ytbeläggningar med avsevärt olika emissivitet i IR-området. Överensstämmelsen mellan den kurvanpassade modellen och uppmätta data är god för båda panelerna och för hela den tidsperiod som vi har mätdata. Förenklade modeller för värmeöverföring via nederbörd samt avdunstning och kondensation har också implementerats i den semi-empiriska modellen. Den semi-empiriska modellen kan bli ett värdefullt verktyg i ett flertal tillämpningar av signaturprediktion i det termiska IR-området. Behovet av fortsatt utveckling och, i synnerhet, validering av den semi-empiriska modellen noteras också.