Tid och samverkande system

Författare:

  • Pettersson Göran
  • Svenmarck Peter
  • Oskarsson Per-Anders

Publiceringsdatum: 2004-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1332--SE

Sidor: 70

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • beslutsstöd
  • temporal perception
  • fjärrluftstrid
  • decision support systems
  • beyond visual range combat

Sammanfattning

Rapporten beskriver hur militära insatser inte bara handlar om att utföra en insats på rätt plats utan också om att göra det vid rätt tidpunkt och när förutsättningarna är tillräckligt goda. Tiden är därför minst lika viktig som platsen för insatsen när handlingar eller åtgärder ska utföras. Rapporten består av tre delar. Den första delen beskriver hur tidsfaktorn upplevs av människan under olika påfrestningar och situationer, samt hur tidsfaktorn kan modelleras för att skapa bättre riktlinjer för systemdesign och därmed effektivare beslutsstödsystem. Ett antal förslag diskuteras och illustreras för att visa hur tiden kan nyttjas för att ge ökad kontroll och effektivitet. Del två beskriver forskningen inom temporal perception, dvs de psykologiska mekanismer som skapar den subjektiva tidsuppfattning. Avsnittet beskriver kännetecken för tidsuppfattningen, hur den påverkas, etablerade modeller och neuropsykologiska studier av anatomiska strukturer. Eftersom tidsuppfattningen vid militära insatser inte kan renodlas såsom inom grundforskningen så behövs fortsatta studier av den exakta rollen för subjektiv tidsuppfattning. I den tredje och sista delen analyseras robotskott i simulerad fjärrluftstrid för att få en bättre uppfattning om vilka faktorer som behöver ingå i en beräkning av hotnivån baserat på temporala relationer. Analysen visar att förutom hastigheter och avstånd så behöver även höjdskillnad, kursskillnad och skottvinkel ingå i beräkningarna.