Intersystem interference risks in the future Swedish defence

Författare:

 • Linder Sara
 • Stenumgaard Peter
 • Sterner Ulf
 • Svenmarck Peter

Publiceringsdatum: 2004-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1405--SE

Sidor: 66

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • telekonflikt
 • tilltro
 • ad hoc nät
 • telekonfliktverktyg
 • lägesuppfattning
 • intersystem interference
 • trust
 • ad hoc networks
 • intersystem interference tools
 • situation awareness

Sammanfattning

Effektiva trådlösa kommunikationslösningar är en förutsättning för att kunna realisera idén med det nya nätverksbaserade försvaret. Dessa är dock särskilt känsliga när det gäller robusthet och säkerhet. En icke försumbar påverkan kommer från egengenererad störning (telekonflikt). Det är betydelsefullt att redan på systemutformningsstadiet kunna bedöma riskerna för och konsekvenserna av telekonflikt. Eftersom effekterna inte bara beror av tekniska lösningar, har vi valt att genomföra studien baserat på scenarion och därmed få en mer heltäckande konsekvensbild. Påverkan på kommunikationsnätet för en mekaniserad bataljon har simulerats i en normal störningsmiljö och jämförts med en telekonfliktsituation. Konsekvenserna för ledning av bataljonen har sedan analyserats. Riskerna för telekonflikter vid en internationell insats har undersökts. Dessutom har några trender för framtida trådlösa kommunikationssystem analyserats med avseende på telekonflikt. Slutsatsen är att dagens analysmetoder inte är tillräckliga, eftersom hänsyn också måste tas till påverkan på olika tjänster och på operatören, t.ex. dennes systemtilltro. Vidare behövs nya metoder, för att kunna bedöma hur framtida flexibla och dynamiska sambandssystem, som bygger på mjukvaruteknik och ad hoc nätteknik, påverkas.