Lasersensorer för strid i bebyggelse

Författare:

  • Letalick Dietmar
  • Larsson Håkan
  • Carlsson Marie
  • Gustavsson Ann-Charlotte

Publiceringsdatum: 2004-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1431--SE

Sidor: 30

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • laserradar
  • 3D-avbildning
  • vibrometri
  • laser radar
  • 3-D imaging
  • vibrometry

Sammanfattning

Med en avbildande 3D-laserradar kan fjärrmätning av 3-dimensionella objekt göras med cm-noggrannhet. Detta kan utnyttjas till att "se in" genom fönster och registrera vad som finns inne i en byggnad. Vi demonstrerar att detta är möjligt även då det finns fördragna gardiner (ej helt täta) eller persienner i fönstren. En förutsättning för en mätning är att en del av den belysande laserstrålningen kan tränga igenom och komma in i lokalen. Med en 3D-laserradar monterad på en flygande plattform kan topografiska data mätas upp. Sådana sensorer är också användbara i urbana miljöer, inte minst för att det ger möjlighet till aktuell information. I en stadsmiljö kan 3-D-modeller för att avgöra vilka sektorer som kan bevakas från en viss punkt, alternativt avgöra vilka sektorer som är farliga ur hotsynpunkt. Genom att studera vibrationer i byggnader och objekt med laservibrometri (koherent laserradar) kan rörelser och aktiviteter klarläggas. Tekniken kan användas för diskriminering av skenmål och verkansverifiering (om motorn i ett stridsfordon stannar efter en vapeninsats kan slutsatsen dras att fordonet är utslaget).