Kognitiv lägespresentation

Författare:

 • Kylesten Birgitta
 • Lindoff Jenny
 • Hasewinkel Håkan
 • Andersson Peter
 • Carlander Otto
 • Fors Karin
 • Hedström Johan
 • Kindström Mattias
 • Lindahl Björn
 • Lif Patrik

Publiceringsdatum: 2004-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1436--SE

Sidor: 41

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • 3D
 • visuell information
 • spatialt ljud
 • dynamiskt beslutsfattande
 • visual information
 • auditiv information
 • decision making

Sammanfattning

I takt med att Försvarsmakten får ett ökat internationellt deltagande, allt oftare i urban miljö, ökar behovet av flerdimensionell representation av den aktuella miljön. Lägesbilden får dock inte bli för komplex. Det är därför viktigt att undersöka vilken information som behövs på taktisk nivå samt hur den på bästa sätt ska representeras i lägesbilden. Projektet syftade till att bidra med kunskap till utveckling av den traditionella lägeskartan, genom att pröva hur 3D, i form av visuell- och auditiv information, kan förändra lägeskartan och utvärdera hur det påverkar beslutsfattande. Den övergripande frågeställningen som projektet har arbetat med är: Vilken nytta har beslutsfattare av visuell och auditiv 3D-information i komplexa situationer? Projektet har använt ett egenutvecklat forskningsverktyg, CoMap, där det är enkelt att presentera olika typer av visuell information i 2D och 3D. Projektet har genomfört både laboratoriestudier och fältförsök med fokus på taktisk nytta av visuell och auditiv 3D-information. Resultatet av studierna visar att 3D-ljud är ett bättre sätt än stereo för att presentera komplex auditiv information för ledningsoperatörer. Visuell 3D-information är bra i vissa situationer men inte alltid. Resultatet visar att operatörerna endast använder visuell 3D-information 10% av tiden, i övrigt använder de 2D-information. Det finns ett behov av att utreda när och varför 2D respektive 3D används. Av intresse är även att undersöka hur beslutsfattares mentala modell kan användas för att kravställa syntetiska omvärldsmodeller.