Målangivning

Författare:

 • Andersson Peter
 • Carlander Otto
 • Hörberg Ulf
 • Jander Hans
 • Lif Patrik
 • Sandberg Stig

Publiceringsdatum: 2004-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1445--SE

Sidor: 19

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • målangivning
 • invisning
 • målspaning
 • framtidens soldat
 • MARKUS
 • future soldier
 • target spotting
 • target indication
 • target designation

Sammanfattning

Framtidens soldat bedöms kunna få förmågor som idag endast speciellt utrustade och tränade enheter har. En av dessa förmågor är att lägesbestämma mål och positioner och att överföra dessa till valfri mottagare. Tre fältförsök har genomförts för att undersöka principer för lägesbestämning och målangivning. I det första försöket har två principer för mållägespresentation jämförts. Informationen har presenterats på en 5.5" display. Målpositionen har markerats antingen grafiskt på ett flygfoto, eller grafiskt visande hur ett sikte skall vridas för att målet skall komma inom synfältet. Resultatet visar att den senare metoden ger en snabbare och säkrare målupptäckt. I det andra försöket har förmågan att manuellt lägesbestämma målpositioner och plotta dessa på ett flygfoto undersökts. Resultatet visar på en relativt god förmåga till manuell plottning. I det tredje försöket har en i förhållande till klockmetoden förenklad målangivningsmetod undersökts. Riktningarna har angivits som "vänster, vänster", "vänster", "höger" och "höger, höger". Resultatet visar att försökspersonerna söker mål framåtriktat, i relativt smala sektorer.