Framtida stöd för bemanningsoptimering i Marinen. Kartläggning av dagens bemanningsarbete och framtagning av koncept för bemanningsoptimeringsstöd

Författare:

 • Follin Per
 • Persson Peter

Publiceringsdatum: 2005-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1550--SE

Sidor: 59

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • bemannings-optimering
 • bemannings-reduktion
 • bemanningsoptimeringsstöd
 • beslutsstöd
 • besättning
 • crew-opimization
 • crew-reduction
 • crew-optimization tools
 • decision support
 • manning

Sammanfattning

Projektet syftar till att utreda hur arbetet med bemanningsoptimering av ytstridsfartyg inom Marinen kan stödjas, samt kartlägga vilka faktorer som spelar in i detta bemanningsarbete. I projektet ges även ett förslag på hur ett framtida stöd för bemanningsoptimering kan se ut. Detta koncept för bemanningsstöd är att se som ett verktyg för att visualisera och förmedla idéer kring området bemanningsoptimering. Projektet kan ses som en fortsättning på FOI-studien Bemanningsreduktion YS-Ny som genomfördes under 2004. Kartläggningen av dagens bemanningsarbete visar på en relativt låg flexibilitet i bemanningssituationen. Bemanning sker ej specifikt inför uppdrag eller övning utan på längre sikt. Med gällande lagar och förordningar samt de uppgifter och plattformar som är ålagda Marinen finns i dagsläget inte någon större möjlighet till bemannings-optimering. Med den ständiga teknikförbättring som sker inom Försvarsmakten gällande utbildning, samband, sensorer och underrättelse bör bemanningsoptimering vara möjligt på nästa generations fartyg. Med mer exakt information och underrättelse kan ansvarig chef noggrannare planera uppdrag och besättning. Ökad flexibilitet i bemanningsarbetet kräver dock förändringar i såväl lagar och förordningar som plattformar och traditioner. Vid planering av nya marina plattformar bör bemanningsfrågan belysas i ett tidigt skede i syfte att optimera fartygets egenskaper och förmågor till de förutsättningar som finns i form av bl.a. personalresurser.