De nordiska ländernas försvarsmakter - Några jämförelser

Författare:

 • Löfstedt Helge

Publiceringsdatum: 2005-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1577--SE

Sidor: 80

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • kostnad
 • effektivitet
 • internationell jämförelse
 • kvalitet
 • kvantitet
 • försvarsmateriel
 • förbandsverksamhet
 • military capacity
 • costs
 • effectiveness
 • international comparisons
 • quality
 • quantity
 • defence materiel
 • defence operating costs

Sammanfattning

I denna rapport redovisas arbetsläge och några kortfattade slutsatser av en studie när det gäller internationella jämförelser med avseende på förmåga att omsätta ekonomiska satsningar i användbar militär kapacitet. Sverige, Danmark, Finland och Norge har genomfört och fortsätter att genomföra förändringar jämfört med den försvarsmakt man hade vid kalla krigets slut i början på 1990-talet. Den svenska minskningen av försvar är i flera avseenden kraftigare än den i grannländerna. Danmark och Norge påbörjade något tidigare att genomföra reformering och nedskärning. I Finland är man i betydligt större utsträckning inriktad på kontinuerlig utveckling. Studien tyder på att de nordiska grannarnas förbandsverksamhet för markstridskrafterna visar högre produktivitet, än vad den svenska försvarsmakten förmår. En förklaring till detta är att kostnaden per anställd är och under de närmaste åren bedöms förbli högre i Sverige än i grannländerna.