Environmental and Industrial Health Hazards (EIHH) : hot mot personalens hälsa vid internationella insatser : Sveriges framtida roll internationellt

Författare:

  • Liljedahl Birgitta
  • Sundström Sture
  • Ivgren Claes
  • Nyström Claes
  • Roffey Roger

Publiceringsdatum: 2005-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1590--SE

Sidor: 13

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • EIHH
  • internationella insatser
  • international missions

Sammanfattning

Syftet med arbetet har varit att uppdatera internationella trender samt nationella och internationella kontaktnät av relevans i arbetet att minimera hälso- och miljörisker vid internationella insatser, men särskilt fokus på frågor inom EIHH (Environmental and Industrial Health Hazards). Det konstateras att EIHH har hög internationell aktualitet, och att svenska arbeten inom området har väckt internationellt intresse. En ny policy inom EIHH diskuteras där Sverige med fyra andra nationer driver förarbetet. I det nya, snabbt växande internationella EIHH-nätverk som nu bildas har Sverige idag en central position. Sammantaget innebär detta goda möjligheter för Sverige att etablera en ny, internationell nisch inom det framväxande EIHH-området. Flera svenska arbeten och modeller är redan idag efterfrågade och bör marknadsföras mot EU, EAPC/NATO och FN. Den civila-militära plattformen avseende hälso- och miljörisker vid internationella insatser bör snarast förstärkas, för att säkra såväl hälsan hos insatspersonalen som för att minimera svenska insatsers påverkan på miljön i mottagarländerna. Detta är särskilt angeläget med tanke på gällande nationella och internationella regelverk avseende internationella insatser.