Sveriges bidrag till PRT i Afghanistan - En utvärdering inför övertagandet av ledningen för PRT Mazar-e-Sharif

Författare:

 • Bogland Karin
 • Bedford Sofie

Publiceringsdatum: 2005-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1692--SE

Sidor: 69

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • PRT
 • Provinsial Reconstruction
 • Teams
 • MOT
 • Mobila observatörsteam
 • Svenskt truppbidrag
 • Afghanistan
 • ISAF
 • Mazar-e-Sharif
 • mobile observation teams
 • Swedish troop contribution

Sammanfattning

Denna rapport är resultatet av en utvärdering av det nuvarande svenska bidraget till PRT (Provincial Reconstruction Team) Mazar-e-Sharif, Afghanistan. Rapporten har två syften. Det första syftet är att beskriva det brittiskt ledda PRT Mazar-e-Sharif, med en fokusering på det svenska bidraget. I anslutning till detta presenteras också förbättringsmöjligheter som knyter an till den svenska delen av bidraget. Det andra syftet är att fastställa om det finns rum för eventuella förbättringar inför det svenska övertagandet av PRT Mazar-e-Sharif.