MSI-riktlinjer för presentation och systemmanövrering i militära flygsystem

Författare:

 • Einerth Hans
 • Borgvall Jonathan
 • Derefeldt Gunilla
 • Eriksson Lars
 • Castor Martin
 • Lif Patrik
 • Svenmarck Peter

Publiceringsdatum: 2005-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1701--SE

Sidor: 35

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • människa-system interaktion
 • presentation
 • display
 • systemmanövrering
 • flyg
 • gränssnitt
 • human factors
 • presentation
 • displays
 • system handling
 • aircraft
 • user interface

Sammanfattning

Dagens militära flygsystem är mycket avancerade och komplexa vilket ställer stora krav på dess handhavare för maximal effekt. Om den mentala belastningen på exempelvis en militär flygförare blir för stor riskeras en mental överbelastning vilket kan få ödesdigra konsekvenser. Av den anledningen är det av yttersta vikt attinformationspresentation och systemhandhavande är anpassat till människans förmåga genom att nyttja våra styrkor och stödja våra svagheter. Detta är kärnan inom Människa-System Interaktion (MSI); att skapa miljöer där maximal effekt uppnås genom ett väl avvägt samspel mellan människan och tekniken. Med syfte att bidra till detta övergripande mål presenteras i denna rapport ett axplock MSI-riktlinjer för presentation och systemmanövrering i militära flygsystem. En stor del av riktlinjerna är dock generellt tillämpbara även i andra människa-system plattformar. Utöver att sprida kunskap inom MSI-området är förhoppningen att rapporten även kan fungera som ett stöd eller en "lathund" för såväl utvecklare som handhavare vid utveckling, testning, utvärdering och användning av i synnerhet militära flygsystem.