Rymdtillämpningar för NBF - Slutrapport

Författare:

 • Lindström Sandra
 • Ekblad Ulf

Publiceringsdatum: 2005-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1770--SE

Sidor: 56

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Slutrapport
 • rymdtillämpningar
 • rymdteknik
 • rymdstrategi
 • rymdfysik
 • final report
 • space spplications
 • space technology
 • space strategy
 • space physics

Sammanfattning

Den här rapporten är en slutrapport för FoT-projektet Rymdtillämpningar för NBF. Projektet har bedrivits mellan 2003 och 2005. Rapporten behandlar aktiviteter som bedrivits, produkter som levererats, de viktigaste resultaten som har tagits fram och de rekommendationer som ges till Försvarsmakten angående förslag på framtida rymdverksamhet. Projektet startades i syfte att påbörja kunskapsuppbyggnad kring rymdsystem för svenska militära behov. Verksamheten är Försvarsmaktens första satsning på övergripande frågor kring militär nytta av rymdsystem och rymdtjänster samt även hur tillgången till dessa kan säkras. Projektets verksamhet kan delas upp i delmomenten "Projektverksamhet", "Rymdteknik och -tillämpningar", "Rymdstrategi" och "Rymdfysik". I stort sett så har projektet levererat utlovade milstolpar utan större förändringar. Projektet har även levererat ett stort antal produkter som t.ex. rapporter, memon och reserapporter utöver de redan utlovade milstolparna. Vi bedömer även att projektet i stort har behandlat de mål och problemformuleringar som har ställts i offertunderlaget respektive i beställningarna från Försvarsmakten.