Politik för skydd av kritisk infrastruktur i EU och Sverige - en jämförande analys

Författare:

  • Eriksson Pär
  • Barck-Holst Svante

Publiceringsdatum: 2005-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1793--SE

Sidor: 89

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • skydd av kritisk infrastruktur
  • EU
  • KBM
  • Sverige
  • Critical Infrastructure protection
  • SEMA
  • Sweden

Sammanfattning

Efter terrordåden i Madrid 2004 har diskussionen tagit fart om en sektorsövergripande roll för EU avseende skydd av kritisk infrastruktur. Denna studie jämför de i EU diskuterade förslagen med svensk politik. En central del av rapporten är formulerandet av tentativa jämförelsefaktorer. Vid en analys av tillgängliga dokument framtonar två alternativa roller för EU i ett eventuellt framtida sektorsövergripande CIP-system: Dels ett Kommissionskontrollerat, centraliserat system med en uppifrån och ned-process för att identifiera, analysera och skydda kritisk infrastruktur, dels ett decentraliserat system där EU:s roll är att främja en ökad grad av samsyn, koordination och samverkan men där kontroll ligger kvar hos medlemsstaterna. I rapporten konstateras att det ur ett svenskt perspektiv finns, inte minst utifrån ökad transnationalisering och multinationalisering av kritisk infrastruktur, skäl att bejaka en ökad EU-roll. Ett EU-system, framförallt då ett mer styrande, får emellertid konsekvenser för att svenska krisberedskapssystemet som bygger på ett nedifrån och upp system med självständiga sakområdesmyndigheter. Därför behöver en rad frågor rörande svensk myndighetsstruktur, avgränsningen mellan vad som skall vara nationell respektive europeisk kritisk infrastruktur samt hur svenska krisberedskapsprioriteringar skulle påverkas av ett europeiskt system analyseras vidare i närtid.