Slutrapport för projektet Verkansvärdering 2003-2005

Författare:

  • Wijk Gunnar
  • Hartmann Mats

Publiceringsdatum: 2005-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1796--SE

Sidor: 29

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Verkansvärdering
  • sårbarhet
  • modeller
  • assessment
  • effects
  • vulnerability
  • models

Sammanfattning

Värdering av verkan och sårbarhet för plattformar omfattar alla förekommande vapeneffekter, direkta såväl som indirekta. Många väsentliga effekter kan förklaras och beskrivas med realistiska modeller men likväl återstår många andra effekter vars beskrivning borde kunna förbättras väsentligt. Utveckling av värderingsteknik innebär studium av olika fenomen, framförallt de mindre väl förstådda. Detta sker genom att dels bevaka litteraturen på området, dels genomföra experiment, dels genomföra numeriska simuleringar. När väsentlig ny kunskap om relevanta händelseförlopp etablerats kan modeller skapas för framtida bruk och befintliga verktyg modifieras. Föreliggande rapport beskriver resultaten av sådan utveckling vid FOI under perioden 2002-2005 inom skilda områden. Förståelsen har ökats inom de studerade områdena och medfört förslag till ny experimentell verksamhet. Fortsatt sådan utveckling är nödvändig för att bibehålla och vidareutveckla kompetens om verkansvärdering inom FM.