Värdering avvägning TK/SAT, en förstudie

Författare:

 • Klum Peter
 • Carlsson Patrik
 • Olsson Gustaf
 • Johansson Peter
 • Westerlund Carl-Lennart
 • Svensson Pär
 • Pettersson Göran
 • Hermansson Patrik
 • Nelsson Claes
 • Gadd Staffan
 • Rahm Jonas
 • Habberstad Hans

Publiceringsdatum: 2005-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1817--SE

Sidor: 84

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • telekrig
 • signaturanpassningsteknik
 • taktik
 • värdering
 • avvägning

Sammanfattning

Signaturanpassningsteknik (SAT) och telekrigsteknik (TK-teknik) är två viktiga komponenter för att öka överlevnaden för en plattform eller ett förband så att ett uppdragsmål kan nås. Denna rapport beskriver det arbete som har bedrivits inom förstudien "Värdering avvägning TK/SAT, en förstudie". I förstudien har operativa system, metoder och verktyg för balanserad TK/SAT avvägning studerats. Utöver detta har en demonstration som visar ett avvägningskoncept utvecklats. Syftet med förstudien har varit att lägga grunden till fortsatt arbete kring TK/SAT stödsystem som kan erbjuda en ökad överlevnad och verkan hos plattformar och förband. Förstudien har avgränsats till att studera de användarnära behoven av TK/SAT stöd vid planering inför och under uppdrag. I denna rapport har funna system, metoder och verktyg sammanställts tillsammans med egna resonemang och erfarenheter inom området. En av slutsatserna är att en balanserad TK/SAT-avvägning är en ytterst komplex uppgift och ytterligare arbete krävs. I ett fortsatt arbete bör bland annat: * en avgränsning göras till TK/SAT stöd under uppdrag * en avgränsning göras till markstrid * ett fåtal lovande metoder väljs ut och värderas genom tester i funktionsmodeller * samverkan utvecklas med områdesexperter inom SAT, TK, värdering, beslutsstöd och resursallokering I ett fortsatt arbete är det också viktigt att identifiera användarnas behov av TK/SAT stöd.