NATOS:s snabbinsatsstyrka. NATO Response Force inför full operativförklaring 2006

Författare:

  • Lindell Magdalena

Publiceringsdatum: 2006-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1907--SE

Sidor: 43

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • NATO
  • NATO Response Force
  • NRF
  • snabbinsatsförmåga
  • snabbinsatsstyrka
  • high readiness force
  • high readiness capability

Sammanfattning

Vid NATO:s toppmöte i Prag 2002 beslutades att alliansen skulle utveckla en snabbinsatsstyrka som ständigt skulle stå i hög beredskap att med kort varsel genomföra alla typer av militära insatser var som helst i världen. Snabbinsatsstyrkan NATO Response Force (NRF) har dessutom som syfte att driva på NATO:s arbete i övrigt med att förbättra alliansens militära kapaciteter och reformera medlemsstaternas funktionssätt, dels till att analysera i vilken utsträckning NRF uppfyller de målsättningar alliansen satt upp för styrkan. NATO:s uttalade ambition är att förklara NRF fullt operativ under 2006. I rapporten dras slutsatsen att NRF under överskådlig tid endast kan förklaras fullt operativ för begränsade uppgifter sett till bristerna i styrkebidragen. Vidare kanstateras att tydliga länkar mellan NATO:s högkvarter för militär transformering och NRF saknas. NATO måste därmed utveckla former för hur den senaste utvecklingen ska föras över till NRF och hur erfarenheterna från NRF ska kunna föras in i NATO:s övriga omvandlingsarbete. I studien analyseras de bakomliggande orsakerna till bristerna i NRF och vilken den sannolika utvecklingen av NATO:s snabbinsatsstyrka är framöver.