The Development of the European Security and Defence Policy - An Assessment of Preferences,Bargains and Outcomes

Författare:

 • Jonson Pål

Publiceringsdatum: 2006-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1967--SE

Sidor: 275

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • European Union
 • NATO
 • European Security and Defence
 • Security
 • Integration
 • Negotiations
 • Liberal intergovernmentalism
 • Europeiska Unionen
 • europeisk säkerhets- och
 • försvarspolitik
 • förhandlingar

Sammanfattning

Studien analyserar utvecklingen av den europeiska säkerhets och försvarspolitiken (EFSP) mellan 1998 och 2001. Konfliktytorna i förhandlingarna om EFSP kretsade kring i allt väsentligt kring tre kärnfrågor. För det första skiljelinjerna mellan atlantistiska och Europacentrerade preferenser; för det andra avvägningen i balansen mellan militära och civila krishanteringsinstrument; för det tredje stödjet för mellanstatliga respektive överstatliga beslutsfattningsstrukturer för EFSP. Studien prövar även det teoretiska ramverket Liberal Intergovernmentalism (LI) förmåga att beskriva förhandlingsprocessen för EFSP. Framförallt ifrågasätter studien validiteten i LI grundantaganden unitary actor behaviour och rationality. De empiriska analyserna pekar på att dessa faktorer underskattar den vikt som historiska referenspunkter, normer och värderingar tenderar att spela när medlemsstaterna utvecklar sina preferenser för säkerhets och försvarspolitiskt samarbete.