Pulsed power 3 GHz feasibility study in FOI 36.7 m3 mode stirred reverberation chamber

Författare:

  • Lundén Olof
  • Bäckström Mats

Publiceringsdatum: 2006-01-01

Rapportnummer: FOI-R--2029--SE

Sidor: 24

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • modväxlande kammare
  • högeffekt
  • HPM
  • reverberation chambers
  • high power

Sammanfattning

En realiserbarhetsstudie har utförts för att undersöka fältuppbyggnadsprocessen i en 36.7 m3 modväxlande kammare (MVK). Tiden för att få ett stationärt fält i den olastade kammaren är normalt omkring 10 - 20 µs. Det är emellertid av stort intresse att undersöka vilken fältstyrka som man kan förvänta om kammaren exciteras från en vanlig radarkälla. För detta ändamål användes en 700 kW S-bands radar som finns tillgänglig som har en typisk pulsvaraktighet på 1 µs. En maximal fältstyrka på 35 max , R E kV/m uppnåddes för en ineffekt på 309 kW. Späningsförhållandet mellan ensemble maxima, VR, beroende på kammarens tidskonstant, uppmättes till 0.54. Pulsegenskaperna har också undersökts när kammaren nedlastas med mikrovågsabsorberande material enligt standarden för provning av avionik RTCA DO-160D. Rapporten ger ett underlag för hur tålighetsprovning av utrustning med HPM-pulser i MVK skall utföras och utvärderas.