Nya marknader för värmereflekterande material

Författare:

 • Forsberg Magnus
 • Kinnander Mikael

Publiceringsdatum: 2006-01-01

Rapportnummer: FOI-R--2096--SE

Sidor: 121

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • marknad
 • civil
 • färg
 • värme
 • temperatur
 • strålning
 • market
 • paint
 • temperature
 • radiation

Sammanfattning

Detta examensarbete är utfört vid Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, i Linköping under sommaren och hösten år 2006. Studien undersöker vilket intresse och vilka möjligheter som finns på en civil marknad för nya forskningsresultat. Bakgrunden till studien låg i att försvarsnedskärningar har minskat de inkomster för forskningsprojekt som FOI får från försvarsmakten. För att balansera den förlusten strävar FOI efter att öka sina intäkter från andra inkomstkällor, främst då civila marknader. Ett forskningsprojekt valdes ut för att undersöka om det skulle gå att utnyttja resultatet från forskningen i produkter på en civil marknad. Projektet består i forskning om lågemissiva material och denna marknadsundersökning är ett steg i att försöka vidareutveckla resultatet från forskningen med mål att få inkomstkällor på nya marknader. Syftet med själva studien var att beskriva och analysera intresset och möjligheterna på en civil marknad för den här typen av teknik. Där utifrån rekommenderas nästa steg och undersökningen har fastställt att det mest intressanta tillämpningsområdet är inom färgtillverkning. Studien rekommenderar också FOI att ta vidare kontakt med företaget CCS som bland annat tillverkar solskyddsmedel. Bland tillverkare av funktionskläder rekommenderar studien att det tyska företaget TFL ska kontaktas, då de tillverkar en snarlik produkt som eventuellt kan förbättras. Dessutom rekommenderas kontakt med den svenska textiltillverkaren FOV. Studien konstaterar att olika tillämpningar på glasrutor är högintressant men är ett område med väldigt hård konkurrens, speciellt från lösningar med samma teknik. Om vissa tekniska krav kan uppfyllas bedöms dock tillämpningen för glasrutor som mycket intressant.