Metodik för kommunikationssystemvärdering Rapport 2

Författare:

 • Asp Börje
 • Carling Christian
 • Hunstad Amund
 • Johansson Björn
 • Johansson Peter
 • Nilsson Jan
 • Waern Åsa

Publiceringsdatum: 2006-01-01

Rapportnummer: FOI-R--2131--SE

Sidor: 25

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • värdering
 • metodik
 • komplexitet
 • kommunikationssystem
 • kommunikationsnät
 • scenario
 • assessment
 • methodology
 • complexity
 • communication systems
 • communication networks
 • scenario

Sammanfattning

Rapporten beskriver utvecklingsläget för den värderingsmetodik som tas fram inom det treåriga projektet Metodik för värdering av kommunikationssystem, idag kallat för COAT (COmmunications AssessmenT). Rapporten beskriver bakgrunden till projektet och hur metodiken ser ut efter andra projektåret. Den består av ett ramverk av processer, verktyg och metoder som är lämpliga att använda för värdering av telekommunikationssystem i taktiskt och operativt sammanhang. Vidare redovisas erfarenheter från ett metodtest med denna metodik för ett civilt kommunikationssystem i ett militärt scenario. Rapporten beskriver slutligen några slutsatser från metodikutveckling och metodtest och hur dessa kommer att påverka arbetet med att förbättra metodiken under det avslutande projektåret. En viktig insikt som kommit fram under året är att kunskapen om hur värderingar genomförs i mångt och mycket är färdighetskunskap som måste övas in, helst med hjälp av en mentor. Projektets mål, att bygga kompetens och utveckla metodik för värdering, har i stort sett uppfyllts även om det återstår en hel del utvecklingsarbete och tester. Kompetensen som byggts upp skulle redan idag kunna utnyttjas för värdering av t.ex. funktionsduglighet, tjänster och grad av sårbarhet mm i olika kommunikationssystem som Försvarsmakten har eller planerar att införa.