Slutrapport - EW Mission Lab

Författare:

  • Wigren Christer
  • Festin Leif

Publiceringsdatum: 2006-01-01

Rapportnummer: FOI-R--2153--SE

Sidor: 38

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • telekrig
  • uppdrag
  • simulering
  • electronic warfare
  • mission
  • simulation

Sammanfattning

VMS med samverkande system av system är ett nytt men viktigt koncept och därför är det värdefullt med metoder för att kunna värdera olika idéer och förslag inom området. Projektet, EW Mission Lab, har jämfört flera olika existerande metoder. En av de viktigaste metoderna är att använda verktyg för dynamisk scenariosimulering. Enklast är att använda fristående verktyg för ändamålet men detta kan begränsa möjligheten att studera en operatörs inverkan på resultatet av ett studerat scenario. Dynamiska scenariosimuleringar skulle kunna genomföras i några av Försvarsmaktens simulatorer där hänsyn tas till operatören. Problemet är att få av dessa innehåller telekrigkomponenter med tillräcklig noggrannhet för att kunna dra några slutsatser om telekrig från simuleringarna. Flygvapnets luftstridssimuleringscenter, FLSC, har använts som utgångspunkt för studier av hur simuleringsmodeller av telekrigkomponenter från FOI skulle kunna implementeras i Försvarsmaktens simulatorer. Flera förslag har diskuterats och presenterats och implementering av en fackel- och remsfällarmodell har gjorts. Ett annat exempel som studerats inom projektet är en integration mellan ramverket EWSim för telekrigsimulering och en operatörsmiljö som inkluderar en rörelseplattform och kan användas bl a för att simulera rörelsen i ett stridsfordon och för att för att studera hur VMS information skall presenteras för operatören. För framtida studier skulle standardiserade gränssnitt mellan simuleringskomponenter som kan ingå i en uppdragssimulering med inslag av telekrig kunna vara mycket värdefulla. Projektet har initierat ett internationellt samarbete inom EDA för att studera hur en sådan standardisering skulle kunna gå till.