MARULK 2006 - Utvecklingsmetoder för funktioner, förband och system

Författare:

 • Thorstensson Mirko
 • Albinsson Pär-Anders
 • Johansson Mattias
 • Andersson Dennis

Publiceringsdatum: 2006-01-01

Rapportnummer: FOI-R--2188--SE

Sidor: 37

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • MARULK
 • fältförsök
 • uppföljning
 • utvärdering
 • MIND
 • rekonstruktion och utforskning
 • utveckling
 • field trial
 • evalutaion
 • reconstruction and exploration
 • development

Sammanfattning

MARULK 2006 är ett utvecklingsprojekt för att vidareutveckla befintliga forskningsresultat till metoder och datorbaserade verktyg som skall kunna stödja uppföljning, analys och utvärdering i Försvarsmaktens Ledningsutvecklingscentrum (LedUtvC) i Enköping vid demonstrationsövningar 2006 (Demo 06). Syftet med projektet är således att utveckla ett datorstöd för att förenkla, förbättra och snabba upp utvärdering av försök och experiment som en del i att utveckla funktioner förband och system. Arbetet har skett i nära samverkan med LedSystM och LedSystT med högt deltagande i fältexperiment vid Demo 06 Vår och Höst. En övergripande slutsats från arbetet med MARULK under 2005 och 2006 är att vikten av loggning i framtida ledningssystem förmodligen är underskattad. I de diskussioner vi fört med användare och metodutvecklare betonas ofta att funktionalitet av MARULK-typ bör vara en integrerad del i framtida ledningssystem, dels som ett verktyg för att analysera insatser, men också som ett verktyg för att stödja insatsplanering och träning. För att kunna bedriva kontinuerlig verksamhets- och systemutveckling måste också verktyg som stödjer detta vara integrerade i ledningssystemen. Frågan om hur framtida krigsdagböcker skall se ut har också aktualiserats. Vår slutsats är att dessa frågor inte har belysts tillräckligt i hittillsvarande ledningssystemutveckling