Kartläggning av livscykeln för ny ammunition i ett miljöperspektiv

Författare:

 • Karlsson Rose-Marie
 • Tryman Rolf
 • Hägvall Joakim

Publiceringsdatum: 2006-01-01

Rapportnummer: FOI-R--2191--SE

Sidor: 10

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Återvinning
 • explosivämnen
 • miljö
 • ammunition
 • ammunitionsavveckling
 • demil
 • reuse
 • energetic material
 • environment
 • ammunition
 • munitions disposal
 • demil

Sammanfattning

I USA talas det mycket om design for demil, d.v.s. anpassning av ny ammunition vid tillverkningsfasen för att få en enkel avveckling. Det finns svensk ammunition där problem uppstått då den tillverkats utan tanke på att ammunitionen skulle lagras under lång tid och sedan avvecklas. Många aktörer är inblandade i ammunitionens livscykel och tidsperspektiven är långa. Detta ställer höga krav på ett väl fungerande system för hanteringen i alla led. Fungerar det inte finns alltid risken att återvinningsgraden minskar samt att avvecklingen blir onödigt problematisk och dyr. I dagens situation där kompetens riskerar att försvinna från branschen via neddragningar eller förestående generationsväxling blir en kartläggning än mer angelägen. En översyn har påbörjats genom intervjuer av nyckelpersoner inom FM, FMV och försvarsindustrin. Målet är att identifiera eventuella svagheter i systemet och att ge förslag på åtgärder i nästa års slutrapport. De generella trender som hittills noterats vid intervjuerna är bl.a. att samarbetet mellan aktörerna fungerar bra, men systematiserad kunskapsåterföring saknas. Bristfällig dokumentation och svårigheter att hitta den information som finns är andra problem som nämnts. Överföring av kunskap från individen till organisationen sker ofta på frivillig basis. Större öppenhet och långsiktig planering skulle underlätta för verksamheten och möjliggöra minskade avvecklingskostnader.