Verksamhetslogik i förbandsproduktionen

Författare:

 • Peter Nordlund
 • Leif Hedberg
 • Helge Löfstedt

Publiceringsdatum: 2007-04-05

Rapportnummer: FOI-R--2241--SE

Sidor: 175

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • verksamhetslogik
 • förbandsproduktion
 • försvarsekonomi
 • kostnadseffektivitet
 • försvarsplanering
 • produktionslogik
 • grundorganisation
 • värnpliktssystem
 • värnpliktiga
 • officerare
 • försvarsmateriel

Sammanfattning

En beskrivning av verksamhetslogiken inom försvaret syftar till att koppla ihop politiska mål, operativa förmågor, insatsorganisation, förbandsproduktion och kostnader. I denna rapport beskrivs främst logiken för förbandsproduktionen, "produktionslogiken". Denna logik tar vid när den del av verksamhetslogiken som utifrån omvärldssituation, säkerhetspolitiska mål och uppgifter för försvaret bestämmer vilka förband som ska produceras. Rapporten beskriver vilka resurser som behövs i förbanden och hur dessa resurser produceras. Resonemang förs om kostnadseffektivitet i förbandsproduktion varvid vissa "kostnadsdrivare" identifieras. Rapporten får på detta sätt dels ett beskrivande syfte, "lärobokssyftet" och dels ett syfte att väcka idéer om effektivitetsförbättringar inom förbandsproduktionen. Rapporten konstaterar att försvaret befinner sig i en brytningstid inte minst vad anser produktionssätt och synen på behov och användning av resurser som personal och material. Dessa förändringar beskrivs i rapporten.