Trafikestimering i mobila ad hoc-nät

Författare:

  • Tomas Holmberg

Publiceringsdatum: 2007-04-02

Rapportnummer: FOI-R--2242--SE

Sidor: 52

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • trafikestimering
  • ad hoc-nät
  • flerhopp

Sammanfattning

För att minska sårbarheten i försvarets kommunikation eftersträvas system utan fast infrastruktur. Ad hoc-nät har en dynamisk struktur och saknar funktionsavgörande enheter. I ad hoc-nät färdas information från startdestination till slutgiltig destination genom att förmedlas via mellanliggande enheter. Ett betydande problem vid användning av ad hoc-nät, i synnerhet mobila, är hur nätets kapacitet ska fördelas. I denna forskningsstudie undersöks möjligheten att utnyttja trafikestimering för att fördela mobila ad hoc-näts resurser. Den introducerade trafikestimatorn uppskattar trafiken över nätets länkar i två steg. Först skapas ett estimat utgående från datasändingarnas storlek och ankomstintensitet. I ett andra steg reduceras estimeringsfelet genom hänsyn till datapaketens kötider. När trafikestimatorns uppskattningar används vid resurstilldelning i TDMA-baserade mobila ad hoc-nät förbättras andelen lyckat genomförda talsessioner betydligt.