Lika varmt som i Tyskland eller Nordafrika?

Författare:

  • Oskar Parmhed
  • Annika Carlsson-Kanyama

Publiceringsdatum: 2007-06-08

Rapportnummer: FOI-R--2279--SE

Sidor: 46

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • klimatscenarier
  • klimatförändring
  • Climatools
  • FN:s klimatpanel

Sammanfattning

Den framtida klimatförändringen kan bli större eller mindre beroende på hur utsläppen utvecklas framöver. FN:s klimatpanel har år 2007 sammanställt de viktigaste slutsatserna angående hur stor förändringen kan bli. Vid slutet av detta sekel räknar man idag med att jordens medeltemperatur kan ha ökat med upp till 6 grader. I Sverige kan uppvärmningen bli ännu större med åtföljande förändringar i nederbörd., vegetationsperiod och snötäcke. Forskningsprogrammet Climatools syftar till att upprätthålla eller förbättra kapaciteten inom sektorer och regioner i Sverige att tillhandahålla de tjänster som samhället kommer att behöva. Målet är att i första hand att ge en uppsättning verktyg till samhällsplanerare på olika nivåer och i olika sektorer och regioner och de utvecklas i olika scenariebaserade fallstudier. Gemensamt för de scenarier som tas fram inom Climatools är antaganden om det framtida klimatet i Sverige. Inom Climatools behandlas effekterna i tre regioner, Umeå, Mälardalen och Skåne. Vi har valt ut tre klimatscenarier som grund för det kommande arbetet inom programmet. Dessa tre scenarier presenteras i denna rapport, liksom bakgrunden till varför vi valt just dem och vi beskriver också kort effekterna i de tre utvalda regionerna. På detta sätt vill vi spänna upp ett utmanande utfallsrum för det framtida arbetet med att testa de olika verktygen. De tre scenarierna har fått sina namn efter hur medeltemperaturen i Umeå kan te sig i slutet av seklet. Scenarierna heter Umeå som Umeå, Umeå som Tyskland och Umeå som Nordafrika.