Metodik för kommunikationssystemvärdering

Författare:

 • Börje Asp
 • Christian Carling
 • Amund Hunstad
 • Björn Johansson
 • Peter Johansson
 • Åsa Waern

Publiceringsdatum: 2008-01-07

Rapportnummer: FOI-R--2382--SE

Sidor: 30

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Värdering
 • metodik
 • komplexitet
 • kommunikationssystem
 • kommunikationsnät
 • scenario
 • vinjetter

Sammanfattning

Denna rapport beskriver slutresultatet av det treåriga projektet "Metodik för värdering av kommunikationssystem" som startade 2005-01-01. I projektet har en värderingsmetod utvecklats som kallas för COAT (COmmunications AssessmenT). Rapporten fokuserar på bakgrunden till utvecklingen, metodutvecklingen, erfarenheter från konkret användning av metoden, användningsområden samt styrkor och svagheter hos metoden. COAT består av ett ramverk av processer, verktyg och metoder som är lämpliga att använda för en behovsorienterad strukturerad värdering av telekommunikationssystem i ett taktiskt och operativt sammanhang. Metoden har systematiskt testats i några för FM relevanta sammanhang bestående av ett kommunikationssystem i ett scenario. Sluttestet genomfördes på en del av den föreslagna sambandslösningen för NBG i en evakueringsoperation. Metodutvecklingen har fokuserat på trådlösa system, men metoden är användbar för alla typer av kommunikationslösningar. Själva metoden COAT förutsätter inga direkta förkunskaper men tillämpningen av den gör det. Hur man använder metoden är i mångt och mycket en färdighetskunskap som måste övas in, helst med hjälp av en mentor. COAT är ett ramverk utan några direkta instruktioner för hur en värdering exakt skall genomföras. Det är när detta ramverk kombineras med värderingserfarenhet, d.v.s. en utarbetad praxis, som COAT-metoden blir fullständig och kommer till sin rätt. Som ett led i resultatöverföringen inom forskning för säkerhet och försvar genomfördes under 2007 en pilotverksamhet med en Försvarsmaktsfadder. Lagom till jul 2006 utsågs Övlt Fredrik Wiebe vid LedR till fadder för projektet. Vi rekommenderar att vidare spridning av COAT inom Försvarsmakten sker genom att utvecklingsteamet genomför värderingar i direkt samverkan med intressenter från andra organisationer (inom FM).