Värdering av vapenverkan och plattformars sårbarhet - Slutrapport för åren 2006-2007

Författare:

  • Mats Hartmann

Publiceringsdatum: 2008-02-01

Rapportnummer: FOI-R--2398--SE

Sidor: 51

Skriven på: Svenska

Sammanfattning

Rapporten sammanfattar den verksamhet som bedrivits inom ramen för projektet "Värdering av vapenverkan och plattformars sårbarhet" under åren 2006 och 2007. Projektet syftade till att öka förmågan att genomföra värderingar av vapenverkan på främst plattformsnivå. Denna förmåga har ökats genom det underlag som agits fram av projektets medarbetare och rapporterats under resans gång. Dock återstår ännu ett stort underlagsbehov. Verksamheten har fokuserats mot att dels kunna ansätta data för oavsiktlig initiering av lagrad ammunition, dels mot att kunna mäta egenskaper hos sekundärsplitter samt mot att kunna genomföra riskanalyser. Utöver dessa omåden har en mängd mindre insatser genomförts inom många olika områden, bl. a. "haveriutredningar". Verksamheten har nyttiggjorts under projektets genomförandetid genom direktstöd till Försvarsmakten och FMV. Dessutom har projektets kompetens använts i andra projekt där värdering av olika slag efterfrågats. Behovet av värderingar av den typ som projektet arbetat med ser ut att öka kontinuerligt. Värderingar av olika slag är prioriterade av Försvarsmakten och används dessa på rätt sätt kan de ge ett mycket kraftfullt bidrag till Försvarsmaktens verksamhet.